Pædagogik

Menneskesyn
Vi ser barnet, som en selvstændig og aktiv aktør, der er kompetent til at have indflydelse på sit eget liv. Vi udvikles som mennesker i samspil med andre, og det sociale fællesskab er en forudsætning for den personlige og individuelle udvikling. Alle har ret til at blive mødt med ligeværdighed og gensidig respekt for hinandens personligheder og behov.

Overordnede mål og visioner
Muldvarpen er en børnehave hvis formål er, at give børnene en udfordrende, tryg og meningsfuld barndom, hvor det enestående og unikke ved det enkelte barn bliver værdsat.

Det er et grundprincip, at vi møder børnene med en anerkendende tilgang både i sprog og handling og hermed ser og styrker det hele menneske.
Muldvarpens hverdag skal bære præg af åbenhed og nærvær for både børn, forældre og personale. Børnene skal styrkes i at være selvstændige og sociale og opleve forskelligheden som en styrke. Der skal være rum for fantasi, kreativitet, spontanitet og fordybelse. Naturen skal være en naturlig del af hverdagen.

Selvforvaltning
Vi mener, at børn er kompetente til at træffe valg og udføre handlinger, der vedrørende egne behov og ønsker. ”Hver gang vi gør noget for et barn, som det godt selv kunne have gjort, har vi holdt en lille smule tilbage af dets udvikling”. Derfor er selvforvaltning en vigtig kompetence, som vi vægter højt i Muldvarpen.

Vi skal give barnet mulighed for, at det selv kan bestemme, men inden for nogle rammer, som er realistiske og overskuelige for barnet. Med andre ord skal vi bygge et stillads af omsorg og vejledning, som barnet kan støtte sig til, indtil det evner at tage det fulde ansvar for sit eget liv.

Selvforvaltning betyder altså ikke, at vi som voksne kan læne os tilbage med den tro, at barnet selv kan forvalte sit liv, tværtimod. Det kræver, at vi som voksne har respekt og empati for det enkelte barn, for at kunne sætte de rigtige og ofte individuelle rammer og yde den nødvendige støtte. Der skal være fokus på det enkelte barn som en del af fællesskabet. Grænsen for selvforvaltning overtrædes, hvis den krænker andres selvbestemmelse eller ødelægger fællesskabet.

Leg og fantasi
Børn oplever og lærer gennem leg, derfor opfatter vi legen som altafgørende for barnets forståelse og erkendelse af den verden det lever i. I legen udveksler børn erfaringer og eksperimenterer med deres forskelligheder, hvilket er med til at udvikle deres selvværdsfølelse og selvopfattelse.

Fantasi er et vigtigt element i en sund og udviklende leg. Fantasi er som at drømme i vågen tilstand eller evnen til at forstille sig noget ikke synligt. Vi anser derfor fantasien som en vigtig forudsætning for at udvikle kreative kompetencer.

Det er vores mål i Muldvarpen at give barnet tid, rum og mulighed for at fantasere og lege, så det kan udforske verden, sig selv og fællesskabet. Vi vil støtte børnene i deres leg og være igangsættende, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt

I Muldvarpen styrker vi børnenes fantasi, ved bl.a. ved at have gjort et bevidst fravalg omkring mængden af præfabrikeret legetøj. Vi ønsker at være en børnehave, hvor børnene kan få lov til at lege i fred og med inspiration fra naturens materialer.

Motorisk udvikling som forudsætning for læring og trivsel
Vi er overbeviste om at børnenes motorik og grundlege skal styrkes og udfordres hver dag, for at skabe gode forudsætninger for udvikling og alt form for trivsel. Derfor har en aktiv hverdag med motoriske udfordringer og sanselige oplevelser høj prioritet i Muldvarpen. Børnene skal mærke deres egen krop, lære den at kende og forstå at beherske alle dens bevægelser og muligheder.

I Muldvarpen har vi, grundet vores gode naturlignære placering, alle forudsætninger for at give børnene netop dette… helt naturligt. For at sikre at alle børn udfordres motorisk, har vi en fast ugentlig dag, hvor vi ”motorikker” sammen i et voksenstyret forløb. Sved på panden, ned på maven, op ad skrænterne eller fodbad med neglelak og fodring af sanserne…

Autentiske og tydelige voksne
I Muldvarpen besidder vi voksne en række kreative kompetencer, som er fundamentet for en aktiv og spændende hverdag for både børn og voksne. Vi betragter vores forskellighed som en ressource. Når vi som voksne får lov til at arbejde med det vi brænder for, skaber det energi, engagement og motivation, som vil smitte af på børnene.

Vi ønsker at skabe en aktiv børnehave, hvor forskellige aktiviteter og gøremål giver oplevelser, gode relationer og styrker fællesskabet. Disse aktiviteter kan være planlagte eller spontane og være inspireret af både børn og voksne. Det er vores oplevelse, at det gør en forskel for børnene, om de bliver aktiveret eller deltager i en aktivitet, som har et mål. Derfor ønsker vi bl.a. også at inddrage børnene i de daglige gøremål. (Teori bag disse overvejelser, kaldes ”det fælles tredje” og er et pædagogisk redskab udarbejdet af Michael Husen og kan i øvrigt ikke står alene, men anvendes sammen med den øvrige pædagogik.)

Børn imiterer voksne både når det gælder synlige aktiviteter, social adfærd, kommunikation samt normer og værdier. Derfor er det et mål, at de voksne i Muldvarpen er tydelige og gode forbilleder for børnene, så vi her igennem kan videregive en lang række vigtige kompetencer og handlemønstre.