Forældresamarbejde

Mål for forældresamarbejde
Forældrene er vigtige samarbejdspartnere og i Muldvarpen ønsker vi en åben og ærlig dialog med forældrene. Det er vigtigt for vores arbejde, at vi får udvekslet oplevelser og informationer, som har betydning for barnets dagligdag. Vi ønsker et samarbejde som bygger på tillid og tryghed, og hvor eventuelle problemer kan blive løst inden de opstår.

Den daglige kontakt
For at skabe helhed i barnets hverdag er det vigtigt, at der i forbindelse med aflevering og afhentning er en kontakt mellem forældre og personale. Det er vigtigt, at have muligheden for at overlevere vigtige beskeder, det er af stor betydning, at vi hver dag får sagt ordentligt goddag og farvel. Nogle dage er det måske blot en lille sjov historie og andre dage mere vigtige beskeder.

Forældrekaffe
I Muldvarpen er der altid kaffe på kanden. Vi syntes, det er rigtig hyggeligt, når I forældre tager jer tid til at opleve børnenes univers og det daglige liv i børnehaven. Kaffen giver også mulighed for en uformel snak mellem personale og forældre samt forældre indbyrdes. Forældre er altid meget velkommen i Muldvarpen også til engang imellem at være med hele dagen.

I løbet af efteråret afholder vi for alle børn individuelle forældersamtale. Her vil vi bl.a. have fokus på barnets relationer trivsel og generelle udvikling.
I løbet af foråret indkalder vi til fælles forældremøder. Her holder vi ”børnerunde”, hvor vi fortæller om det enkelte barns relationer og trivsel i fællesskabet.

Tre måneder efter opstart indkalder vi til en kort forældersamtale, hvor vi sammen evaluerer den første tid.
I tilfælde af skilsmisse med fælles forældremyndighed, indkaldes begge forældre af personalet til møder og forældersamtaler.

Forældre-hjælp
En gang om året gør I hovedrent i Muldvarpen sammen med 4 – 5 andre forældre. Dette er ofte en lørdag. Den øvrige rengøring varetager muldvarpen selv. Vi har brug for forældrehjæp når vi flytter 2 gange om året. Vi laver en opgaveliste og breder arbejdsopgaverne ud over en uge el en weekend. Vi oplever det som nogle hyggelige arbejdsdage hvor vores familier mødes og giver en hånd med.

Forældre bestyrelse
Forældrebestyrelsen består af:

  • 5 forældre-valgte medlemmer
  • 1 medarbejderrepræsentant

På et forældremøde i efteråret er der valg til forældrebestyrelsen. Her vælges forældrerepræsentanterne for en 2-årig periode. Her vælges også 2 suppleanter. Medarbejderrepræsentanterne udpeges af personalegruppen. Formand og næstformand vælges blandt forældrerepræsentanterne. Ledelsen deltager også i møderne, men har ikke stemmeret.

Formålet med forældrebestyrelsen er at sikre forældrene indflydelse vedr. principper for børnehavens arbejde. Bestyrelsen skal handle på alle forældres vegne og er til enhver tid underlagt gældende love og vedtægter.

Forældrebestyrelsen bliver informeret om det daglige arbejde og de pædagogiske retningslinjer

Det er forældrebestyrelsens opgave at samarbejde med Muldvarpens personale og ledelse/ejer om følgende punkter:

  • At være “temperaturmåler” på forældregruppen, og bindeled til personalegruppen
  • Planlægge arrangementer og forældremødernes indhold i samarbejde med personalet.
  • Deltage i ansættelsessamtaler (fast personale )
  • Samtale om Muldvarpens målsætning (principper for det pædagogiske arbejde).
  • Diskuterer de pædagogiske aktiviteter og metoder samt selvvalgte temaer.